Vastelaovesvereiniging "De Windjbuujels" Ruiver

Opgerich 8 november 1950 - Keuninklik erkénd op 22 mieërt 1975

Doelsjtèlling en sjtatute

Doelsjtèlling

De doelsjtèlling van de Vastelaovesvereiniging volges ‘artikel 4 vanne sjtatute ‘ vanne
vereiniging is zoeë:

  • De bevordering van de vastelaovesviering oppe Ruiver,
  • De bevordering van de samewerking tösse de vereiniginge en / of bunj die ein zelfde doel naosjtreve
  • ’t Óntploeëje van allerlei activiteite ten gunste van de vastelaovesviering

zoëwaal veur, tiedes as nao de vastelaovend

Sjtatute

70000966 VL 5/03/08 ( akte: 70002231)

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VASTELAOVESVEREINIGING
“DE WINDJBUUJELS”, GEVESTIGD TE REUVER, GEMEENTE BEESEL, ZOALS DEZE
LUIDEN NA DE AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
D.D. 18 JANUARI 2008

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam van: Vastelaovesvereiniging “De Windibuuiels” .
Zij is gevestigd te Reuver, gemeente Beesel.
DUUR.

Artikel2.
De vereniging is opgericht op zeven en twintig september negentienhonderd vier en zeventig en
duurt onbepaalde tijd voort.

Artikel 3.
Het verenigingsjaar loopt van elf november tot en met tien november van het daaropvolgende
jaar.
DOEL.

Artikel 4.
De vereniging stelt zich ten doel:
1. de bevordering van de carnavalsviering in Reuver;
2. de bevordering van de samenwerking tussen de verenigingen en/of bonden die
eenzelfde doel nastreven;
3. het ontplooien van allerlei activiteiten ten gunste van de carnavalsviering zowel voor,
tijdens als na de camaval.

MIDDELEN.

Artikel 5.
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en in het bijzonder door:
1. het organiseren van evenementen op het gebied van carnaval;
2. het geven van leiding en advies bij de organisatie van carnavalsevenementen en bijeenkomsten;
3. het samenwerken met andere verenigingen die eenzelfde doel nastreven;
4 het bevorderen van een algemene carnavalsviering in Reuver.
LEDEN.

Artikel 6.
De vereniging bestaat uit:
1. gewone leden;
2. ereleden;
3. leden van verdienste.
Gewone leden zijn personen van tenminste achttien jaar, welke op de wijze als omschreven
in het huishoudelijk reglement zijn toegelaten.
Ereleden en leden van verdienste worden benoemd of afgevoerd op voorstel van het bestuur, of
op voorstel der leden op een algemene ledenvergadering, met tenminste twee/derde (2/3) der
uitgebrachte geldige stemmen.
Tot erelid of lid van verdienste kunnen worden benoemd, zij die zich voor de carnaval in het
algemeen of voor de vereniging in het bijzonder hebben onderscheiden. Zij zijn vrijgesteld tot
betaling van contributie en hebben dezelfde rechten als de gewone leden van de vereniging.
Leden die met toepassing van het reglement Windjse Windjbuujelhaajer zijn benoemd tot Windjse
Windjbuujelhaajer, genieten dezelfde rechten als ereleden.

Artikel 7.
De aanmelding tot het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur, dat over
de toelating beslist.

Artikel 8.
Het lidmaatschap vervalt:
1. door opzegging, dit dient schriftelijk aan het bestuur te worden bekendgemaakt;
2. door overlijden;
3. door ontbinding der vereniging;
4. door vervallenverklaring van het lidmaatschap, al dan niet na schorsing door het bestuur.
De bepalingen omtrent opzegging en royement zijn nader omschreven in het huishoudelijk
reglement.

GELDMIDDELEN.

Artikel 9.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:·
1. de jaarlijkse contributie der leden;
2. de bijdrage der donateurs;
3. opbrengsten van evenementen;
4. andere baten.

BESTUUR.

Artikel 10.
Het bestuur der vereniging zal bestaan uit tenminste vijfleden, welke meerderjarig moeten
zijn. Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen. De wijze van verkiezing, samenstelling
en aftreden wordt bepaald bij het huishoudelijk reglement.

TAAK VAN HET BESTUUR.

Artikel 11.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij voorzitter en secretaris,
hetzij voorzitter en penningmeester, hetzij secretaris en penningmeester.

VERGADERINGEN.

Artikel 12.
De vergaderingen kunnen zijn:
1. algemene ledenvergaderingen;
2. bestuursvergaderingen;
3. commissievergaderingen;
4. andere vergaderingen;·
Een en ander zoals nader is bepaald in het huishoudelijk reglement.
Minstens eenmaal per jaar zal een algemene ledenvergadering moeten worden gehouden en
voorts zo vaak als het bestuur dit nodig acht in het belang van de carnavalsvereniging. Het
bestuur is verplicht tot het houden van een algemene ledenvergadering binnen een maand na de
ontvangst van een door tenminste tien leden ondertekend verzoek, welke met reden omkleed moet
zijn. Toegang tot een ledenvergadering hebben gewone leden, ereleden, en leden van verdienste.
Voorts zij, die door het bestuur daartoe zijn uitgenodigd.

BESLUITEN EN STEMMINGEN.

Artikel 13.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, inhoudende de helft
der uitgebrachte geldige stemmen plus een, zulks voor zover statuten en huishoudelijk reglement
niet anders bepalen.
Blanco en ongeldige stemmen worden daarbij niet meegeteld

Artikel 14.
Stemmingen over zaken kunnen naar beoordeling van het bestuur mondeling geschieden.
Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 15.
Stemmingen over personen moeten schriftelijk geschieden. Bij een staking der stemmen wordt
een tweede stemming gehouden over die personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen
op zich hebben verenigd. Staken de stemmen bij de tweede stemming, dan beslist het lot.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 16.
Het huishoudelijk reglement der vereniging waarin onder meer nader geregeld wordt het beheer
en de inrichting van de vereniging wordt vastgesteld door een daartoe strekkend besluit van de
algemene ledenvergadering. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met
de statuten der vereniging.

ONVOORZIENE GEVALLEN.

Artikel 17.
In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. De algemene vergadering is te
allen tijde bevoegd, een dergelijk besluit te wijzigen of buiten werking te stellen. Hiertoe zijn
nodig twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.

STATUTENWUZIGING.

Artikel 18.
Wijzigingen in de statuten kunnen slechts worden aangebracht door een daartoe strekkend besluit
van de algemene ledenvergadering. Op deze vergadering zal tenminste drie/vierde der leden
aanwezig dienen te zijn. Het besluit tot wijziging zal moeten worden genomen met een
meerderheid van twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 19.
Indien blijkt dat deze vergadering geen besluit kan nemen omdat het vereiste aantal leden niet
aanwezig is, dan wordt binnen één maand een nieuwe algemene ledenvergadering bijeen
geroepen, welke ongeacht het dan aanwezige aantal leden, bevoegd is het besluit tot wijziging der
statuten te nemen, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen.

ONTBINDING DER VERENIGING.

Artikel 20.
Tot ontbinding der vereniging kan slechts worden overgegaan op een algemene ledenvergadering
met twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. Op deze algemene ledenvergadering dient
tenminste drie/vierde der leden aanwezig te zijn.

Artikel 21.
Indien blijkt dat deze vergadering geen besluit kan nemen omdat het vereiste aantal leden niet
aanwezig is, dan wordt binnen één maand een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen,
welke ongeacht het dan aanwezige aantal leden, bevoegd is, het besluit tot ontbinding der
vereniging te nemen, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 22.
Mocht tot ontbinding worden besloten, dan wordt door de ledenvergadering beslist voor welk
doel de baten en bezittingen van de vereniging zullen worden besteed, met inachtname van artikel
2:23 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Aankómmende evenemente

Sjponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!
© 2022 – Ruud Janssen – Feedback?Algemene voorwaarden